Egzamin mistrzowski w zawodzie fryzjer

WAŻNE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH OSÓB

 OD PAŹDZIERNIKA 2012 ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 14.10.2012 EGZAMINY ODBYWAJĄ SIĘ W DOLNOŚLĄSKIEJ IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ WE WROCŁAWIU.

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza dopuszcza się osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) posiada tytuł zawodowy lub tytuł równorzędny, o którym mowa w § 50, w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
2) przez okres co najmniej sześciu lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wykonywała zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
3) posiada tytuł zawodowy lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej;
4) posiada tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu mistrza co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie, oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie obejmującym zakres zawodu, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny;
6) posiada wyższe wykształcenie w zakresie kierunku lub specjalności obejmujących zawód, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny, oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego roczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin kwalifikacyjny.

Dokumenty składane przez osobę przystępującą do egzaminu:
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa do komisji egzaminacyjnej wniosek, do którego dołącza:
1) oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w wcześniej, albo ich kopie uwierzytelnione przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły lub placówki, przy której powołano komisję egzaminacyjną;
2) jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

Przebieg egzaminu:
1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.
2. Etap teoretyczny polega na rozwiązaniu przez zdającego zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiadomości i umiejętności z zakresu, o którym mowa dalej.
3. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne z tego zakresu.
4. Etap teoretyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy przeprowadza się w formie pisemnej.
5. Czas trwania etapu teoretycznego egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy nie może być krótszy niż 120 minut.
6. Etap teoretyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
7. Część pisemna etapu teoretycznego egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza trwa co najmniej 180 minut, a część ustna - co najmniej 30 minut, w tym 10 minut na zapoznanie się przez zdającego z zadaniami egzaminacyjnymi.
8. Etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy trwa co najmniej 240 minut, a etap praktyczny egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza - co najmniej 360 minut.
9. Liczba osób przystępujących do etapu praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego nie powinna przekroczyć liczby stanowisk pracy przygotowanych do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.

Zadania egzaminacyjne:
1. Zadania egzaminacyjne do etapu teoretycznego oraz etapu praktycznego egzaminu kwalifikacyjnego są przygotowywane z uwzględnieniem standardów wymagań, będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, odpowiadających zawodom występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 1, przygotowywane na egzamin kwalifikacyjny na tytuł mistrza umożliwiają ponadto stwierdzenie opanowania przez zdającego samodzielnego projektowania, wykonywania i organizowania złożonych zadań zawodowych wchodzących w zakres danego zawodu oraz organizowania i zarządzania procesem pracy.
3. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 2, uwzględniają w szczególności znajomość i stosowanie:
1) nowoczesnych technik i technologii;
2) podstawowej problematyki prawa gospodarczego i zarządzania;
3) zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) podstawowych zasad ochrony środowiska;
5) podstaw psychologii i pedagogiki;
6) metodyki nauczania;
7) podstawowych przepisów prawa pracy.

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU DYPLOMU MISTRZOWSKIEGO 

Partnerzy

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.Więcej informacji