Egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer

WAŻNE INFORMACJE DLA ZAINTERESOWANYCH OSÓB

Do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika może przystąpić osoba, która odbyła naukę zawodu u rzemieślnika lub spełnia inne warunki odnośnie długości stażu pracy, rodzaju i zakresu już posiadanych kwalifikacji zawodowych lub typu ukończonej szkoły zawodowej. I tak izba rzemieślnicza dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która:
1) odbyła naukę zawodu u rzemieślnika oraz ukończyła dokształcanie  teoretyczne w szkole lub w systemie pozaszkolnym, bądź

2) ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę w zawodzie w systemie pozaszkolnym, bądź
3) ma świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz trzyletni staż pracy w zawodzie, bądź
4) ma świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w kierunku związanym z  zawodem,
5) ma tytuł zawodowy w zawodzie, wchodzącym w zakres danego zawodu (pokrewnym), a po uzyskaniu tego tytułu zawodowego odbyła co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zamierza przystąpić do egzaminu

Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle. Uprawnia do podjęcia pracy (wykonywania prac) w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.

Dokumenty składane przez osobę przystępującą do egzaminu:
Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego składa do komisji egzaminacyjnej wniosek, do którego dołącza:
1) oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w wcześniej, albo ich kopie uwierzytelnione przez osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły lub placówki, przy której powołano komisję egzaminacyjną;
2) jedną fotografię o wymiarach 37 x 52 mm;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin kwalifikacyjny

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

PODANIE

INFORMATOR DO POBRANIA

Partnerzy

Ta strona wykorzystuje pliki COOKIE zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej na ten temat możesz przeczytać w polityce związanej z ciasteczkami.Więcej informacji